فایل‌های زیر، معادلات تقویم‌های شمسی و هجری قمری قراردادی مستخرج استاد محمدرضا صیاد (و با خط خود ایشان) هستند. که برای استفاده‌ی علمی پژوهش‌گران در زمینه‌ی تقویم تقدیم می‌گردد.

 

pdf-downloadمعالادت تقویم برای 293 سال شمسی (1206 تا 1498)

ارائه در 14 دی 79 در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

فایل PDF، با حجم 100KB

 

 

pdf-downloadمدل‌سازی تقویم هجری قمری قراردادی

ارائه در 24 دی ماه 1380 در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

فایل PDF، با حجم 515KB