نوشته‌ها

هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، سوم و چهارم بهمن ماه ۱۳۹۲ در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت فرستادن مقاله ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ ، اعلام پذیرش نهایی مقالات ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ و آخرین مهلت ثبت نام ۲۰ دی ماه می باشد.

محورهای همایش:
ابزارهای نجومی
پرتوهای کیهانی
تابش زمینه‌ای کیهان
ستاره‌هاسیارات فرا خورشیدی
سیستم‌های ستاره‌ای
سیستم‌های کهکشانی
کیهان شناسی مشاهده‌ای و نظری
محیط‌های بین ستاره‌ای
منظومه شمسی
دیگر شاخه‌های مرتبط با علم نجوم

نشانی:
کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فیزیک
کد پستی: ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱
صندوق پستی: ۷۶۱۶۹۱۳۳
تلفن دبیرخانه: ۳۲۲۱۰۵۸ – ۰۳۴۱
دورنگار: ۳۲۲۲۰۳۴-۰۳۴۱
ایمیل: astro7th@conf.uk.ac.ir

برای آگاهی بیشتر، ثبت نام و ارسال مقاله به نشانی وبسایت همایش به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

http://astro7th.uk.ac.ir