نوشته‌ها

در شامگاه یک شنبه بیستم اردیبهشت ، می توانید شاهد اختفای ستاره ی پرنور قلب العقرب ، در پشت ماه باشند.
در این شب ، ماه در مسیر حرکت خود در صورت فلکی عقرب از جلوی پرنور ترین ستاره ی این صورت فلکی عبور خواهد کرد.

قلب العقرب ستاره ای است قرمز رنگ و از قدر ۱.۲ ، این ستاره به همراه سه ستاره ی دیگر ( قلب الاسد – فم الحوت – دبران ) از ستاره های باشکوه سلطنتی ایران باستان بوده اند.

این اختفا در تهران از ساعت ۰۰:۱۶ دوشنبه آغاز و تا ساعت ۱:۱۰ ادامه خواهد داشت.

رصد این اختفا با چشم غیر مسلح و بدون هرگونه ابزار خاصی نیز امکان پذیر است.

 

اختفای ستاره ی قلب العقرب در پشت ماه

اختفای ستاره ی قلب العقرب در پشت ماه