این صفحه در حال به روز رسانی اطلاعات است

روز پنج‌شنبه ۵ دی ۹۸ (۲۶ دسامبر ۲۰۱۹) شاهد یک خورشیدگرفتگی حلقوی هستیم.

این خورشیدگرفتگی در قست‌های زیادی از آسیا به صورت حلقوی و در ایران به صورت جزئی رصد می‌شود.

نقشه